Történeti Adattár

A lekérdezés folyamatban...
loading...
gederéczi Gombocz Zoltán
gederéczi Gombocz Zoltán
Született: Sopron, 1877.06.18.

Elhunyt: Budapest, 1935.05.01.
Fokozat típusa:
igazgatósági tag: 1933
rendes tag: 1922
levelező tag: 1905
Szakma:
nyelvész
Életút
Országgyűlési képviselő, a Felsőház tagja (1933–1935).
Életút méltatása
Munkássága a magyar nyelvtudomány egészét átfogta, behatóan foglalkozott leíró és történeti hangtannal, kísérleti fonetikával, etimológiával, valamint magyar történeti nyelvtannal. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar szókészlet bolgár-török és obi-ugor elemeinek kutatása terén. Jelentős szerepet játszott a tudománypolitikában és a felsőoktatás irányításában is.
Emlékezet
Budapesten hunyt el, testvérével közös sírban nyugszik, a Kerepesi úti (= Fiumei) Temetőben. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Mellszobrát az Eötvös Kollégium budapesti Ménesi úti épületében avatták fel (Domonkos Béla szobrászművész alkotása, 2006. október 11-én). Tiszteletére a Magyar Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán-emlékérmet alapított (35 évnél fiatalabb nyelvészek kiemelkedő nyelvtudományi művéért, 1977-től).
Elismertség
Az MTA I. Osztályának elnöke (1933. május 16.–1935. május 1.). Az MTA Szótári Bizottsága előadója (1926–1935), Néptudományi Bizottsága elnöke (1933–1935), Népzenei Albizottsága elnöke (1934–1935). A Magyar Nyelvtudományi Társaság jegyzője (1904–1922), titkára (1922–1925), alelnöke (1925–1935). Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának elnöke (1917–1919). A Minerva Társaság elnöke (1922–1935), az Országos Ösztöndíjtanács alelnöke (1933–1935). A helsinki Finnugor Társaság levelező, az Észt Tudós Társaság és a müncheni Deutsche Akademie tiszteleti tagja.
Díjak
 • Corvin-koszorú: 1930
 • Francia Becsületrend lovagja: 1930
 • MTA Nagyjutalma (Magyar Tudományos Akadémia): 1921
Szerkesztői tevékenységek
 • Magyar Nyelv: 1922.01.01 – 1935.12.31
 • A magyar nyelvtudomány kézikönyve: 1922.01.01 – 1935.12.31
 • Magyar Nyelv: 1905.01.01 – 1914.12.31
Művek
 • Fontosabb művei: A jelenkori nyelvészet alapelvei. (Budapest, 1898)
 • A vogul nyelv idegen elemei. (Budapest, 1898)
 • Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletének eredetéhez. (Budapest, 1902)
 • Nyelvtörténet és lélektan. (Budapest, 1903)
 • Az altáji nyelvek hangtörténetéhez. (Budapest, 1905)
 • Mongol-csuvas hangtani analógiák. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1906. március 5.)
 • Paul és Wundt a nyelv eredetéről. (Nyelvtudomány, 1907)
 • Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. (Budapest, 1908, 2. kiadás, kiadta, bevezette Ligeti Lajos, 1960, hasonmás kiadás. 1970)
 • A magyar a hangok történetéhez. (Budapest, 1909)
 • Zur Phonetik der ungarischen Sprache. Mayer, E. A.-val. (Uppsala, 1909)
 • Pótlékok a magyar tájszótárhoz. Összeállította. (Budapest, 1910, hasonmás kiadás. 1970)
 • Képzettársulás és jelentésváltozás. (Budapest, 1911)
 • Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. (Helsinki 1912)
 • Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen. (Keleti Szemle, 1914)
 • Árpádkori török személyneveink. (Budapest, 1914, hasonmás kiadás. 1970)
 • Magyar Etymologiai Szótár. Melich Jánossal. 1–14. füzet. (Budapest, 1914–1934)
 • A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány. (Nyelvtudományi Közlemények, 1917–1920)
 • Bolgárok és magyarok. (Új Magyar Szemle, 1920)
 • Nyelvtörténeti módszertan. (Budapest, 1922)
 • Finnugor nominális mondat. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1922. december 4.)
 • A fonetika történetéből. (Budapest, 1923)
 • A magyar történeti nyelvtan. IV. kötet. Jelentéstan. (Pécs, 1926, új kiadás. Budapest, 1951)
 • Gombocz Zoltán összegyűjtött művei. I–II. kötet. Sajtó alá rendezte Zsirai Miklós, Laziczius Gyula, Pais Dezső. (Budapest, 1938–1940)
 • Hangtörténet. (Budapest, 1950, 2. kiadás. 1982)
 • A magyar igealakok fő típusai. (Budapest, 1951)
 • Magyar szóalaktan. (Budapest, 1951)
 • Syntaxis. Sajtó alá rendezte Pais Dezső. (Budapest, 1951)
 • Jelentéstan és nyelvtörténet. Válogatott tanulmányok. (Budapest, 1997)
 • A magyar történeti nyelvtan vázlata. (Budapest, 1999)
 • fordításai: Lazarillo de Tormes élete. (Budapest, 1898)
 • Voltaire: Zaír. (Budapest, 1901).
Irodalom
 • Bóka László: Gombocz Zoltán (Budapest, 1935)
 • Gombocz Zoltán emlékezete. (Budapest, 1935)
 • Zsirai Miklós: Gombocz Zoltán Bibliográfia. (Nyelvtudományi Közlemények, 1935)
 • Melich János: Gombocz Zoltán emlékezete. (Budapest, 1936 és hasonmás kiadás 1977)
 • Sőtér István: Fellegjárás. Regény. (Budapest, 1939)
 • Kovalovszky Miklós: Gombocz Zoltán (Budapest, 1955)
 • Zsirai Miklós: Zoltán von Gombocz (Portraits of Linguists. II. Bloomington–London, 1966)
 • Németh Gyula: Gombocz Zoltán (Budapest, 1972)
 • A Gombocz Zoltán-emlékünnepség tudományos ülésszakának előadásai (Magyar Nyelv, 1977)
 • Aurelien Sauvageot: Mon maître Zoltán Gombocz (Acta Linguistica, 1977)
 • Gombocz Zoltán-emlékszám (Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Linguistica, 1978).

Az oldal tesztelése folyamatban van,

kérjük, amennyiben hibát vagy hiányosságot észlel, szívesedjen jelezni!

A Történeti Adattárról

A tudomány, amellett, hogy gondolkodásmód, tevékenység, szellemiség, egyszersmind közösség is. A Magyar Tudományos Akadémia közel két évszázada ad hivatást ennek a közösségnek, a magyar tudósok társaságának. Az Akadémiai Adattárhoz kapcsolódó, új Történeti Adattár azokat mutatja be, akik valaha tagjai voltak ennek a közösségnek, akik akadémikusként, nagydoktorként, kandidátusként osztoztak ebben a hivatásban. Az adattár az akadémiai közösség múltjának kereshető adatbázisaként mostantól lehetőséget ad fontos találkozásokra a magyar tudomány egykori képviselőivel.