RSS
126698

Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás

 A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet  a
Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader  
művészettörténeti kutatási támogatás”

elnyerésére 2010-ben.A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), továbbá az MTAtv 3.§ (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

„Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás” lnyerésére.

1. A támogatás célja
Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjeszti.

Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás” elnyerésére.

A kutatási támogatás célja - a felajánló rendelkezése alapján - fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása.

2. A pályázat benyújtásának feltétele

2.1 Támogatott kutatási terület

Elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei is, valamint e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet.

2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek
A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú (elsősorban PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő) fiatal művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről, várható költségeiről és a támogatás felhasználásáról;
• a pályázó főbb adatait (név, postacím, e-mail cím, telefonszám) és tudományos munkásságának összefoglalását,
• a pályázó bibliográfiáját;
• két neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a Doktori Iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor.

A pályázati dokumentumokat a pályázónak alá kell írnia.

4. A pályázatok meghirdetése, benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesítőben teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást meghirdetheti a művészettörténeti doktori iskolában, és az MTA köztestületi művészettörténész tagjai között is.
 
A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:
2011. február 5.  


Postacím: MTA Kutatóintézeti Főosztály 1245 Budapest, Pf. 1000.
E-mail: kutint@office.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársai (06 1/411-6105; 06 1/411-6258) adnak felvilágosítást.

5. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
A Kutatóintézeti Főosztály 2011. február 25-ig ellenőrzi, hogy a beérkező pályázatok megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek.

A formai vizsgálat szempontjai:
a) a pályázat határidőben való feladása,
b) a pályázat kötelező elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal határidőre postára adták (elektronikusan továbbították).

Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítést követő három munkanap áll rendelkezésre.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után feladott (továbbított); a megküldési  határidő lejártakor hiányosan összeállított és határidőre nem pótolt; illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály legkésőbb 2011. március 10-ig küld értesítést elektronikusan a pályázónak.


6. A pályázat tartalmi elbírálása
6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott hattagú kuratórium végzi.

A kuratórium elnöke: Galavics Géza (az MTA levelező tagja); a kuratórium tagjai:  Ember Ildikó (Szépművészeti Múzeum Régi Képtár) és Závodszky Péter (MTA rendes tagja) mint Alfred Bader személyes megbízottjai, Kelényi György (ELTE), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum)

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.

6.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés
A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2011. március 30.

A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya a döntést követő 15 munkanapon belül levélben értesíti és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.

7. A támogatás megvalósulásának kizáró oka
Nem támogatható az a pályázat,
a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye,
bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) amely a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8. Jogorvoslat
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Kutatóintézeti Főosztályon.

Az észrevételt faxon (06 1/411-6211) vagy e-mailben (kutint@office.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító, és a sérelmezett döntés okának megjelölésével, ezt az MTA Kutatóintézeti Főosztálya 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Kutatóintézeti Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

9. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája
A nyertes pályázatok támogatása határozott időtartamra, 2011. április 1-jétől 2012.  szeptember 30-ig szól. Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 500 USD.  A 2010. évben ben összesen két pályázó részesíthető támogatásban.

10. A támogatás folyósítása
A pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Művészettörténeti Kutatóintézeten keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek:
• utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási költségek, szállásköltségek);
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
• a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok – könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése – költségei szintén számlákkal igazolva.

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet nevére kiállított számlákkal igazolja.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támogatási időszak felénél rövid szakmai jelentést készít a Bader művészettörténeti támogatás kuratóriuma részére.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló másfél év lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni az Akadémia részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint. A zárójelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított 1,5 év. A zárójelentést felkért bíráló(k) fogadjá(k) el.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél év időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét az alapító Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa nevezett, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni. A visszafizetési kötelezettségnek az Akadémia (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

Budapest, 2010. december.

                                    Pálinkás József
  Magyar Tudományos Akadémia
                                                elnök

 

 

A pályázati felhívás pdf-ben ide kattintva megtekinthető.