RSS
137457

Az MTA nyílt pályázatot hirdet Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra - 2016

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek az elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

  • magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató,
  • PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, de még nem szerzett MTA doktora címet,
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,
  • valamint kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázat magyar nyelven nyújtható be.

A pályázatot elnyert kutatók 2016. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

Az ösztöndíj határozott időre (1, 2 vagy 3 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal kapható meg. Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű volt.

A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.

Az Ösztöndíjat – a Szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve - nem veheti igénybe az, aki az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható ösztöndíjjal is rendelkezik.

Az ösztöndíj havi bruttó összege 2016-ban 124.500,- Ft, amely személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

A rendelkezésre álló költségvetési forrásból a 2016-ban elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma 150. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 30.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2016. június 10-ig kapnak értesítést. A pályázat támogatásáról szóló döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásának további részletes szabályait a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek áttekintésére!

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely itt érhető el 2016. február 1-től:


Belépés a pályáztatási rendszerbe

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7.
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Bolyai pályázat”.

Rögzítési határidő: 2016. március 1. 12 óra (közép-európai idő szerint)
Ezt követően a pályázati anyagok nyomtatására még van lehetőség.
Személyes beadás, illetve postai küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2016. március 4.

A honlapon elkészített elektronikus pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben formailag és tartalmilag megfelel a Szabályzatnak. A határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok szakértői elbírálására nem kerül sor.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és ezt javasolja a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listák összeállításához,az MTA Tudományetikai kódex megismerésére.

A pályázat készítéséhez szükséges letölthető nyomtatvány:

Kutatóhelyi fogadókészség igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az MTA Titkárságán Kiss Mihálynétól (telefon: 36-1-411-6339 , e-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu).